תקף מתאריך: ינואר 2017

תנאי שימוש - אתר דרמגלאם

בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, ולשון נקבה משמעו לשון זכר ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1. הוראות כלליות

א. סעיפים ותנאי המכירה שלהלן ("תנאי השימוש") חלים על כל משתמשת/מזמינה באתר (להלן: "המשתמשת" ו/או "המזמינה" ו/או "הלקוחה") לרבות על מכירת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט www.dermaglam.com (להלן "האתר").

ב. האתר מופעל ובבעלות חברת דרמגלאם אינטרנשיונל בע"מ (ח.פ (515533842 (להלן "החברה") שהינה ספק המוצרים באתר.

ג. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשות בגירות אשר גילן הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן רבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמשת לתנאים כאמור.

ד. יש לעיין בתנאי השימוש והמכירה בתשומת לב בטרם ביצוע כל רכישה. המשך שימוש על ידך באתר זה ייחשב להסכמה לתנאי מכירה אלה. אם אינך מסכימה להוראה כלשהי מהוראות הללו, נא הימנעי מכל שימוש באתר. דרמגלאם שומרת על כל הזכויות לתקן, להתאים, להחליף ו/או לשנות את תכני האתר, מוצרים, מחירים, אריזות, מתנות, קופונים, הטבות, משלוחים ותנאי משלוח בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, וכל תיקון, התאמה, החלפה ו/או שינוי כאמור יהיו תקפים בתאריך פרסומם באתר זה.

ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.

ו. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמשת לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

ז. מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

ח. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

2. רכישת מוצרים באתר

א. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל.

ב. אנו משתדלים לוודא שכל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר נכונים. אולם איננו יכולים להתחייב לכך שפרטים, תיאורים, תמונות (כולל צבעים וגדלים) של המוצרים, הינם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

ד. מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה. על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמינה את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, החברה תיצור קשר עם המזמינה ותודיע לה על אי זמינות המוצר במלאי של החברה, מבלי שתהיה לה כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לה מוצר חלופי הנמצא במלאי. היה והמזמינה כבר חויבה בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לה החברה את כספה בגין הזמנת המוצר.

ה. כל המוצרים, המחירים ותנאי המשלוח נתונים לשינוי בידי החברה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל .

ו. החברה, ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שתיעשה בבחירת המוצרים וברכישתם על ידי המזמינה.

ז. דבר מהאמור באתר לרבות פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר לא ייחשבו להמלצה ו/או עידוד לשימוש במוצר ולרכישתו, ובחירתו של כל מוצר ומוצר נעשה על פי דעתה של המזמינה בלבד, ועל כן החברה אינה אחראית לכל שימוש של המזמינה במוצרים שיירכשו על ידה.

ח. למידע הנוגע לאלרגנים, נא עייני בתווית ובמידע המסופק עם המוצרים לפני השימוש.

ט. למזמינה לא תהא כל טענה נגד החברה בגין תאריך התפוגה שעל גבי המוצר שסופק לה כל עוד תאריך התפוגה של המוצר אשר סופק הינו זמן סביר במועד אספקתו למזמינה בהתאם לעניין ולסוג המוצר.

3. מחירים, קופונים והנחות

א. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. למחיר המוצרים יתווסף תשלום בגין דמי משלוח. עלות דמי המשלוח מצויינת בנפרד עבור כל עסקה שתבוצע. יובהר כי החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

ב. אנו דואגים לכך שכל המחירים המוצגים באתר הינם נכונים. למרות כל זאת איננו יכולים להיות חפים משגיאות. במקרה שמתגלה סטייה מהותית בתמחור מוצר אנו נציע ללקוחה את האפשרות לרכוש את המוצר במחיר הנכון שאותו אנו נמסור לה. היה והמזמינה כבר חויבה בשל הזמנת המוצר ו/או אינה מעוניינת במוצר במחירו הנכון, תחזיר לה החברה את כספה בגין הזמנת המוצר.

ג. מחירים המוצגים באתר אינם בהכרח שווים למחירי המוצרים בכל מקום אחר (לרבות, ספקים, דוכנים, חנויות, עמדות מכירה, אתרים אחרים). בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.

ד. כאשר אנו מציעים לך מתנות מיוחדות, הטבות, מבצעים, קופונים לגבי מוצרים מסוימים, אלה יחולו אך ורק על אותם מוצרים במועד כאמור וברכישה דרך האתר בלבד. לא יהיה ניתן לממשם בקניה מחוץ לאתר זה.

ה. בעת הרכישה באתר זה אין כפל מבצעים או הנחות. קוד קופון, קופונים, מבצעים, הנחות או הטבות (להלן "ההטבות") ניתנות לך באופן אישי וחד פעמי למימוש ברכישת מוצר אחד בלבד ואין לך שום זכות להעביר את ההטבות לשום צד ג' כלשהו ועלייך לממש את ההטבות שניתנו לך בהתאם לתנאי ההטבות ולא יאוחר מהמועד האחרון למימוש ההטבה. למען הסר ספק מובהר כי מותר להשתמש בקוד קופון אחד לכל הזמנה.

ו. על מנת לממש קוד קופון עלייך להזין את הקוד שקיבלת בתיבת "קוד קופון" במהלך תהליך ביצוע התשלום. חובה להקליד את קוד הקופון בדיוק כפי שמופיע לפי האותיות ו/או המספרים. כשהקוד נקלט, הקופון יופיע בדף ההזמנה. האתר, חברת דרמגלאם ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות על הזנת קוד שגוי ו/או לא תקף ו/או הזנה לא נכונה של הקוד ואי קבלת ההנחה כאמור. על הלקוחה מוטלת האחריות הבלעדית לבדיקה באם ההטבות שקיבלה אכן מומשו בהליך הקניה והתקבלו כאמור במעמד התשלום. במידה והלקוחה סבורה כי הקוד שהוזן לא מומש בהצלחה וכי אינה קיבלה את ההטבות כאמור, יש לה את האפשרות לצאת מדף ההזמנה ולא לאשר את התשלום ואת הרכישה.

ז. קודי קופון מסוימים יחולו אוטומטית בזמן הרכישה.

4. ביצוע הזמנה

א. בתהליך ביצוע ההזמנה יש לעקוב אחר סדר ההוראות המופיעות על המסך באתר.

ב. על מנת לבחור מוצר, על הלקוחה ללחוץ על כפתור "קני עכשיו" (shop now) שבצמוד למוצר אותו היא מעוניינת לרכוש ובכך למעשה תוכל להוסיף לסל הקניות את אותו מוצר. הלקוחה תעקוב אחר ההוראות שעל המסך על מנת להמשיך בתהליך ביצוע התשלום. ללקוחה ניתנת אפשרות לתקן שגיאות אם נוצרו, לשנות את תכולת סל הקניות באמצעות הוספה או גריעה של מוצר אחד או יותר או לבטל לחלוטין את כל ההזמנה לפני שהיא מעבירה אותה לתשלום. באפשרות הלקוחה לבחור באם להוסיף או לא לסל הקניות פריטים נוספים ו/או מוצרים נלווים אותם נציע לה. באמצעות ביצוע וגמר ההזמנה ולחיצה על "תשלום" מסיימת הלקוחה את ביצוע הרכישה ומאשרת את ההזמנה והתשלום הסופיים, ובכך הלקוחה מאשרת ומצהירה שקראה את כל ההוראות שניתנו תוך כדי תהליך ביצוע התשלום, ושהיא מקבלת באופן מלא תנאים וסעיפים אלה כולל אישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

ג. בעת ביצוע ההזמנה תידרשי למסור מידע ופרטים אודותייך לרבות שם פרטי ושם המשפחה, כתובת למשלוח, כתובת לחיוב, מיקוד, מספר טלפון, כתובת מייל ומידע על התשלום ופרטי כרטיס האשראי. איננו יכולים להיות אחראים לכל אובדן או נזק עקב שגיאה או חוסר דיוק במידע שלך.

ד. לאחר ביצוע ההזמנה, תקבלי דוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה. הדוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה כולל, בין השאר, סיכום של ההזמנה, מחירים ודמי משלוח.

ה. אם לא מתקבל אישור הזמנה תוך 48 שעות לאחר ביצועה ו/או ככל שיש לך שאלות בדבר הזמנתך, באפשרותך ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו 03-5400727 או באמצעות הדוא"ל בכתובת הבאה service@dermaglam.com.

5. אפשרויות התשלום

א. רשאית לבצע רכישה מי שהינה במועד הרכישה בת 18 ומעלה והינה בעלת ת.ז ובעלת כרטיס אשראי תקין ותקף בישראל של אחד ממנפיקי כרטיסי החיוב הנזכרים להלן. אנו מאפשרים אך ורק שימוש בכרטיסי אשראי של אחת מחברות האשראי עימן עובד האתר ובלבד שכרטיס האשראי יהיה מוכר ומכובד ע"י חברת סליקת כרטיסי האשראי של האתר. אנו מכבדים אך ורק את כרטיסי האשראי הבאים: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס. חובה על כרטיס האשראי להיות רשום על שמה של המזמינה בלבד ועליו להיות זהה לשמה שעל גבי תעודת הזהות. בנוסף ישנה למזמינה אפשרות של תשלום ע"י חשבון בחברת PayPal. על חשבון PayPal להיות פעיל ומאומת ועל שם המזמינה בלבד. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

ב. יובהר כי ככל והמזמינה תבחר באפשרות תשלום באמצעות PayPal, הרי ששירות תשלום זה מסופק על ידי צד שלישי ואינו בשליטת החברה. על כן החברה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.

ג. הקניה באתר מותנית במסירת פרטים מזהים מלאים, נכונים ואמיתיים של בעלת כרטיס החיוב וכוללים: שם פרטי ושם משפחה, ת.ז, כתובת לחיוב, כתובת למשלוח, מיקוד, טלפון, וכתובת מייל עדכנית של הלקוחה. 

ד. אין חברת דרמגלאם או האתר אחראים על כרטיסי אשראי או חשבונות PayPal שאינם ניתנים לסליקה מכל סיבה שהיא, ואין האתר או מי מטעמו אחראים על כל סירוב בחיוב של אחת מחברות האשראי ו/או חברת PayPal בגין כל רכישה שלא הסתיימה ו/או נכשלה ו/או התבטלה ו/או לא בוצעה מכל סיבה שהיא דרך האתר. כל מחזיקי כרטיסי החיוב נתונים לבדיקות אימות והרשאה בידי מנפיקי הכרטיסים. באם מנפיק הכרטיס שבאמצעותו שילמה הלקוחה מסרב להתיר, או אינו מתיר ביצוע תשלום לחברה, מכל סיבה, בין מראש ובין לאחר תשלום, החברה לא תישא באחריות לכל עיכוב או אי-מסירה או ביטול העסקה כאמור.

ה. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברות האשראי ו/או PayPal על תקינות העסקה.

ו. לא ניתן לשלם באתר במזומן, בצ'ק, שובר, קופון ו/או כל צורה אחרת של מטבע, תשלום או תמורה.

ז. בעת ביצוע ההזמנה הלקוחה מצהירה שכל המידע שמסרה הינו מידע אמין נכון ומלא. החברה שומרת על זכותה לבטל כל הזמנה שלא תעמוד בקריטריונים הללו.

6. אופן קליטת ההזמנה ומסירת פרטים

א. הליך ההזמנה לא הושלם כל עוד החברה לא קיבלה אישור מחברות האשראי ו/או PayPal כי ניתן לבצע את העסקה. בכדי להשלים את הליך ההזמנה החברה קולטת את כל פרטי ההזמנה שהתקבלה כולל פרטי המזמינה, פרטי כרטיס האשראי ועוד.

ב. הנך נדרשת למלא פרטים מלאים עדכניים ונכונים למשלוח המוצרים. באם נפלה טעות כלשהי ויימסרו פרטים שגויים על ידך ודבר המשלוח/דואר יחזרו אל החברה, תחויבי בתשלום עבור דמי המשלוח ודמי טיפול בגובה 4% מגובה העסקה, בכל הכפוף למדיניות המשלוחים של החברה כמפורט בתקנון זה. במידה ותרצי כי המשלוח יצא אלייך בשנית, הנך מודעת לכך שתצטרכי לשאת בעצמך בעלויות של משלוח נוסף. אין החברה ו/או האתר אחראים על אי הגעת מוצר ו/או ביטול העסקה בגין מסירת פרטים לא נכונים או חלקיים או לא עדכניים.

ג. רק לאחר שהחברה תבדוק את כל פרטי הרכישה ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי ו/או PayPal לביצוע הרכישה, תיחשב הרכישה ברת ביצוע ויתחיל הליך אספקת המוצרים שהוזמנו, כל זאת ובתנאי שמוצרים אלו נמצאים במלאי החברה ו/או שלא נעשתה כל טעות בהזמנה ו/או שלא חסרים פרטים בהזמנה ו/או שמולאו פרטים מדוייקים בהזמנה, הכל בכפוף להוראות תקנון זה.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בפרטי ההזמנה ו/או באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי ו/או PayPal על התשלום שנקלט כהלכה ו/או אם המוצר המוזמן לא יהיה קיים במלאי החברה וביצוע העסקה לא ייצא לפועל, תהא החברה רשאית לבטל את הזמנתך ו/או רכישתך.

7. בירורים וביטולים של הזמנות

לעיתים החברה נאלצת לבטל הזמנות בצורה חלקית או מלאה בשל סיבות רבות כגון:

 • מוצר שאינו קיים במלאי;
 • חוסר אפשרות לעבד את מידע התשלום;
 • טעות מהותית במפרט או במחיר;
 • מידע או חלק ממידע שהוזן ע"י המזמינה הינו חלקי או שגוי;
 • אין אפשרות לשלוח לכתובת שנמסרה; 
 • ביטול העסקה בשל בקשת הלקוחה;
 • הפרת תנאי וסעיפי המדיניות באתר ו/או תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות.

אם הזמנתך בוטלה, תקבלי על כך הודעת דוא"ל עם הסבר על סיבת הביטול. לקוחות לא יחוייבו עבור הזמנות שבוטלו ע"י האתר. באם בוצע חיוב כלשהו עבור הזמנה שבוטלה ע"י האתר, תזוכה המזמינה בגין אותה הזמנה שבוטלה לאותו אמצעי תשלום שעימו בוצעה העיסקה. אם המזמינה תהיה מעוניינת לבצע הזמנה חדשה ו/או אם יש למזמינה שאלות כלשהן על הזמנה שבוטלה, באפשרותה ליצור קשר עם החברה בטלפון 03-5400727 או באמצעות שליחת מייל לכתובת: service@dermaglam.com.

8. משלוחים

א. המזמינה תישא בדמי משלוח אשר יתווספו למחיר המוצרים אותם תרצה לרכוש. מעת לעת ייתכן כי יוצע משלוח חינם בכפוף לסכום הזמנת מינימום. דמי המשלוח מצוינים בנפרד בעת ההזמנה. החברה רשאית לשנות את עלות דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמזמינה יהיו טענות נגדה בשל כך.

ב. זמני מסירת המשלוח למזמינה:

 • משלוח ע"י שליח עד הבית – לרוב אזורי הארץ המשלוח יתקבל עד 5 ימי עסקים, למעט ישובים מרוחקים אליהם המשלוח יתקבל עד 10 ימי עסקים. (לעיון ברשימת הישובים המרוחקים לחצי כאן);
 • איסוף עצמי בתיאום מראש – איסוף המשלוח באופן עצמאי מתל-אביב . מועד ההגעה לאיסוף עצמי הינו בתיאום מראש בלבד עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-5400727.

החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמזמינה יהיו טענות נגדה בשל כך.

ג. הזמנה שתיקלט לאחר השעה 12:00 בצהריים תטופל ביום העסקים הבא.

ד. ביצוע המשלוחים יעשה בימים א' עד ה' (הנחשבים כימי עסקים) לא כולל שישי שבת ולא כולל מועדים וחגים.

ה. המשלוחים הינם בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופים לנגישות סבירה ברמת תשתיות, הגבלות, מצב ביטחוני וכו'. בעניין זה יובהר כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות לרבות שביתה בשירותי דואר ישראל, ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

ו. יובהר כי ככל וההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום ו/או שירות שליחים, הרי שמדובר בשירותים אשר אינם בשליטת החברה ולא באחריותה. על כן החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי דואר ישראל ו/או שירות השליחים לפי העניין לרבות נזק הנובע מרשלנות.

ז. באם בחרת במשלוח ע"י שליח עד הבית להלן מספר תנאים והגבלות של חברת השילוח 

"כל הארץ" תתאם מול הלקוחה את מועד ההגעה למסירת המשלוח;

 • זמני חלוקת המשלוחים הינם 08:00 – 21:00 בכל יום עבודה (ימים א-ה);
 • כל הארץ תבצע עד שלושה ניסיונות תאום מול המזמינה. במידה ולא תתאפשר המסירה יוחזר דבר המשלוח חזרה לחברה ועל המזמינה יהיה לתאם שליחות חדשה אשר תהיה בעלות דמי משלוח נוספים;
 • בעת מסירת המשלוח תחתום מקבת ההזמנה ותאשר את קבלתה. לא יימסר משלוח לאדם מתחת גיל 16 ולא יושארו משלוחים מחוץ לבית המזמינה;
 • חרף האמור לעיל, במידה ובכל זאת המזמינה תאשר לשליח להשאיר את המשלוח מחוץ לביתה, המזמינה מסכימה כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור.

 

ח. באם בחרת במשלוח ע"י דואר ישראל, יחולו מספר תנאים והגבלות כמפורט להלן: אפשרות זו לא זמינה תמיד.

 • בעת הצורך החברה תוכל לספק לך מספר אסמכתא/מספר פריט לדבר הדואר שנשלח אלייך לצורך מעקב ואיתור דרך אתר דואר ישראל או לבירור בסניף המשויך לאזור מגורייך.
 • החברה לא תישא באחריות בגין אי מסירה ו/או החזרה של דבר הדואר הנשלח אלייך בדואר רשום ע"י דואר ישראל.
 • באם לא יאסף דבר הדואר על ידך ובאם המשלוח יחזור אלינו ע"י דואר ישראל מכל סיבה שהיא, תוכלי לבחור שהחברה תשלח את המשלוח פעם נוספת וזאת אך ורק לאחר חיובך בעלות דמי משלוח נוספים.

ט. אין באפשרות החברה לבצע משלוחים לכתובת של תא דואר.

י. האתר, החברה, או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב ו/או ביטול המשלוח שנגרמו כתוצאה מפעולות או אירועים שאינם בשליטת החברה כגון: פעולות איבה, כוח עליון, צד שלישי לרבות (אך לא רק) חברות השילוח, דואר ישראל, ישובים מרוחקים, מצב בטחוני ו/או ישובים בסיכון העלולים לסכן חיי אדם, שביתות ו/או השבתות ו/או תקלות במערכת מחשבים/תקשורת/דואר אלקטרוני/רשת האינטרנט. בהתקיים אחד מאירועים או הפעולות שלעיל, תהיה החברה רשאית (אך לא מחויבת) להודיע לחברה על ביטול העסקה ובהתאם לבטל עסקה ולזכות את חיובה של המזמינה, זאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כ. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמינה, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמינה בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר.

ל. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמינה לא תהיה כל טענה נגדה בשל כך.

מ. במידה ותבחר המזמינה לשלם דרך חשבון PayPal, יש לשים לב כי יתכן ופרטי המזמינה למשלוח הדואר כגון - שם, כתובת למשלוח, טלפון וכו' יימשכו באופן אוטומטי מחשבון ה- PayPal ולמזמינה לא תהיה אפשרות להזין פרטים אחרים/נוספים למשלוח. הזמנתה של המזמינה תישלח אל הכתובת שצוינה בחשבון ה- PayPal של המזמינה. באחריות המזמינה לוודא שכל הפרטים בחשבון ה- PayPal שלה הינם הפרטים המלאים והנכונים למשלוח הדואר של הפריטים שהזמינה באתר וכי לא תהיה למזמינה או למי מטעמה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין פרטים לא נכונים שהוזנו בחשבון ה- PayPal שלה כאמור.

9. ביטול עסקה והחזרת מוצרים פגומים

ביטול עסקה

א. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמינה רשאית לבטל את הזמנתה ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליה בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמינה ובכפוף להוראות סעיף 2.ט. לעיל.

ב. שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמינה יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.

ג. המזמינה רשאית לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד הגעת המוצר לידיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ובתנאי שהאריזות סגורות ולא נפתחו בשום צורה שהיא והמוצרים נמצאים באותו מצב כפי שנשלחו ביום קבלתם וכשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש, פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. המזמינה תשלח אל החברה הודעת ביטול לכתובת הדוא"ל service@dermaglam.com.

ד. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמינה את כספה בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל והמוצרים יישלחו חזרה על ידי המזמינה באמצעות הדואר. הוראות הסעיף בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור בסעיף 2.ט. לעיל) ו/או אי התאמה בין מפרט המוצר כפי שמופיעה באתר לבין מפרט המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמינה.

את המוצר יש להחזיר לכתובת הבאה:

המכבי 2  תל אביב לידי : חברת דרמגלאם אינטרנשיונל בע"מ

ה. במידה והמוצר עומד בתנאי הביטול שלעיל, יתקבל זיכוי תוך 14 ימים מיום הביטול לאותו אמצעי תשלום שעימו בוצעה העיסקה, אך בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 9.ד. לעיל. תנאי ההחזרה הנ״ל יחולו רק אם המוצר נבדק על ידי חברת דרמגלאם ונמצא שהוא שלם, באריזתו המקורית, ללא כל פגם, לא נפתח באופן חלקי ו/או מלא ושלא נעשה בו כל שימוש.

החזרת מוצר פגום או אי התאמה

ו. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידה. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל כמות שאינה תואמת את ההזמנה), על המזמינה להודיע לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמינה לא הודיעה לחברה במועד האמור, יראו את המזמינה כמי שאישרה כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

ז. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו מיד בעת קבלתם. במידה שהלקוחה סבורה כי קיבלה את המוצר כשהוא פגום, המזמינה תפנה לחברה באופן מיידי באמצעות משלוח דוא"ל service@dermaglam.com. או באמצעות הטלפון לשירות הלקוחות : 03-5400727. הלקוחה תפנה לחברה ותתאר בפניה את סוג ואופי הבעיה על מנת שזו תוכל לתקן את הפגם או להחליף את המוצר במוצר חדש או להציע ללקוחה מוצר דומה אחר ללא עלות.

ח. שימי לב כי החזרה או החלפה של מוצר פגום כפופה לבדיקת המוצר על ידי חברת דרמגלאם לרבות, אך לא רק, בדיקת השימוש שנעשה במוצר. רק במידה שהמוצר יבדק וימצא כשהוא אכן בעל פגם יוחלף המוצר במוצר חדש.

ט. ההוראות לעיל חלות על רכישה באתר בלבד. מוצרים שנרכשו בחנויות אחרות או ברשתות כלשהן או בעמדות מכירה או בדוכנים או אתרים אחרים יהיו כפופים למדיניות ההחזרה של אותה רשת או חנות ובכפוף להוראות הדין. לא ניתן לבצע החזרות או החלפות באתר זה לגבי רכישות שנעשו בחנות או בנקודת מכירה או ברשת או באתר אחר כאמור.

10. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.

ג. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

ד. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמשת מאשרת כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותה בקשר עם שימוש שתעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

ה. החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח לחברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון שמספרו הוא: 03-5400727 , וכן בדוא"ל שכתובתו היא: service@dermaglam.com.

11. אבטחה וקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים

א. האתר של החברה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשות. כל המשתמשת באתר ובשירותיו מתחייבת כי לא תעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשות ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמשת מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמשת באם תפעל כאמור.

ב. ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים שאינם באחריות החברה. החברה אינה מתחייבת כי קישורים המצויים באתר ו/או במסגרת דיוורים ו/או מסרונים אשר יישלחו למשתמשת יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשת ו/או לרכושה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

ג. בגישה לאתר או בשימוש בו, הנך מתחייבת לעמוד בתנאים ובסעיפים אלו ולהקפיד למלא אחר הוראות השימוש המפורסמות באתר. הנך תפעלי תמיד בהתאם לחוק ובתום לב. אינך רשאית לערוך כל שינוי ו/או תיקון באתר ו/או בכל תוכן ו/או שירותים העשויים להופיע באתר זה ואינך רשאית לפגום בכל דרך בשלמות האתר או בתפעולו. אם תופר על ידך כל התחייבות מאלו המפורטות בתנאים וסעיפים אלה, אם ברשלנות או אם במכוון, תחויבי בגין כל הפסד ונזק שעלול להגרם ו/או נגרם לחברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם והחברה תהיה בעלת הזכות לסיים ולבטל את שימושך באתר מיידית, לחסום את גישתך לאתר ע"י חסימת IP של מחשבך, ו/או למסור את פרטייך לגורמים הרלוונטיים באם יידרש הדבר כאמור. במקרה כאמור ו/או בכל במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמשת ו/או מי מטעמה באתר, החברה רשאית לחסום את גישתה של המשתמשת באתר, ויהיה על המשתמשת לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

12. דיוק במידע, היעדר אחריות והתחייבות המשתמשת

א. החברה מקפידה כי המוצרים הנמכרים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה, ועושה את מירב המאמצים בכדי לדייק ככל הניתן בתיאור המוצרים באתר.

ב. על אף האמור לעיל, החברה אינה יכולה להתחייב שתיאורי המוצרים, הצבעים, הגדלים, האריזות המוצגות, המידע או תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או ללא שגיאות, והאחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו. נתונים, תיאורים וכל מידע אחר כפופים לשינוי על ידי החברה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי שלה החברה. מוצרים, מבצעים, הנחות, קופונים, מחירים, משלוחים ותנאי משלוח כפופים אף הם לשינוי על ידינו בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתנים לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל.

ד. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו ומרכיביו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק לך מוצר אשר אינו תואם את המפרט כפי שהופיע באתר, ביכולתך ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר ידאג לזיכויך בגובה מחיר המוצר שנרכש ויתאם את החזרתו של המוצר לחברה.

ה. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמינה כתוצאה מרכישה באתר, לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתה ו/או בידיעתה של המזמינה ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

ו. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי החברה זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של החברה. במקרה זה גובה האחריות של החברה יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

ז. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.

13. החשבון שלך

א. ניתן להשתמש ו/או להרשם ו/או לבצע רכישות באתר אך ורק אם גילך הינו מעל 18 שנה בלבד. השימוש בחשבון הינו אישי ובלתי ניתן להעברה לכל גורם אחר והנך מסכימה בזאת לקבלת אחריות מלאה לכל פעילות שתהיה בנוגע לחשבון שלך, שם המשתמש ו/או הסיסמה שלך. את מסכימה ומתחייבת למסור אך ורק מידע עדכני, מלא, מדויק ואמיתי והנך מסכימה לתנאים וסעיפים אלה ומקבלת על עצמך אחריות לכל נזק שיגרם על ידי כל שימוש שלא כדין באתר או בתוכן הנובע מכניסה או שימוש כאמור. החברה שומרת את הזכות לסגור את חשבונך ללא הודעה מוקדמת אם יופרו תנאים וסעיפים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. בעת הרשמתך תתבקשי לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר לך גישה לאזורים המוגבלים של האתר. על אחריותך הבלעדית לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק את תוכלי להשתמש בהם. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמשת על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמשת.

ג. כל קופון, מבצע, מתנה, קודים של קופונים ו/או מתנות או הטבה דומה אשר ניתן לך או נרכש על ידך, הנו לשימושך האישי בלבד וניתן למימוש פעם אחת בלבד (ללא כפל מבצעים) ואינו ניתן למסירה ו/או העברה לכל גורם או צד ג'. במקרה של הפרה או חוסר תום לב ו/או פעולה שתבצעי בניגוד להוראות החברה, תיהיה החברה רשאית לבטל לאלתר את ההטבה המגיעה לך וללא כל הודעה מוקדמת ולא תוכלי לעשות כל שימוש בהטבה כלשהי שניתנה לך על ידי החברה.

14. תחרויות, הגרלות, מבצעים

החברה עשויה לערוך מפעם לפעם תחרויות, הגרלות ו/או מבצעים אחרים נוספים העשויים להיות כפופים לתנאי שימוש, כללים, חוקים, סעיפים ו/או תנאי מדיניות נוספים. באם תבחרי להשתתף בפעילויות מסוג זה הנך תידרשי, כתנאי להשתתפותך, להסכים לקבל בנוסף את כל תנאי השימוש, הכללים, החוקים, הסעיפים ותנאי המדיניות הנוספים או הנפרדים כאמור.

15. תגובות באתר ותוכן המשתמש

א. הנך מתחייבת כלפי החברה כי לא תפרסמי בתגובות באתר לרבות בפרופיל המשתמש שלך כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמפרסמים בפרט.

ב. אסור לך להשתמש בכתובת דוא"ל כוזבת, להתחזות לכל אדם או להטעות את החברה בדרך אחרת באשר למקור של כל תגובה. את מסכימה לשפות את החברה בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה לזכויות כלשהן בכל תגובה או לכל נזק הנובע מכל תגובה שלך שכתבת או שידרת באתר.

ג. החברה רשאית לפעול כנגד משתמשת המפרה אילו מההתחייבויות שלעיל, לרבות אך לא רק חסימתך משימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמשת לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

ד. בשימושך באתר הנך מסכימה כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלית בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.

ה. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתוכן המפורסם ע"י משתמשות (הנחשבים לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמשות באתר, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

ו. החברה אינה תומכת או שולטת בתוכן המשתמש המשודר או המפורסם באתר, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות או לאיכות של תוכן של משתמשות. הנך מבינה שבאמצעות שימוש באתר, יתכן שתיחשפי לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות מבחינתך. בכל הנסיבות החברה לא תהא אחראית בכל דרך לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידך או שנגרם לך כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר בדרך כזו או אחרת. ידוע לך שהחברה אינה יכולה לשאת באחריות לכל הערה, תגובה או מענה שיתכן שתקבלי עקב תגובת משתמש שפרסמת או שידרת. החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשות אשר מועלים לאתר והיא איננה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או בכל שירות אחר של החברה ברבים.

ז. את מאשרת כי יש בידי החברה הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעת החברה הבלעדי, והחברה שומרת את הזכות לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה לחברה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והחברה שומרת את הזכות לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמשת המפרה תנאים וסעיפים אלה או המפרה את זכויותיהם של אחרים.

ח. אין החברה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית המופיעים באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמשת בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידה במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבלה את ההצעה או קנתה את השירות, ולא תהיה לה בגינה כל תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

16. שיפוי

על המשתמשת לשפות ולהגן על החברה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמשת; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמשת; (3) נתוני המשתמשת; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמשת; (5) שימוש על ידי המשתמשת בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמשת אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי; (6) שימוש זדוני ומכוון או שימוש בוירוסים כלשהם נגד האתר ושימוש לרעה ב"תולעים", רובוטי תוכנה, "עכבישים", סורקים או בכלים דומים על ידי המשתמשת.

17. דיוורים ישירים - קבלת הודעות בדרך אלקטרונית באמצעות פרסום באתר ובאמצעות דוא"ל או SMS

א. החברה מציעה לכל משתמשת בשירותיה בעת הרשמתה להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעה בדבר פרסומים, חידושים, ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשות בדבר פעילות החברה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

ב. בעת ההרשמה תתבקש המשתמשת למסור פרטים אישיים לרבות מספר טלפון וכן כתובת דוא"ל. בעת ההרשמה יתאפשר למשתמשת ליתן את הסכמתה לקבל דיוור ישיר מהחברה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתה לשירותי החברה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתה לקבלת דברי פרסומת. יובהר כי למשתמשת תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהחברה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמשת.

ג. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

18. כללי, סמכות שיפוט והודעות

א. את מאשרת ומסכימה לכך שתנאים וסעיפים אלה (לצד מדיניות הפרטיות של החברה שניתן לעיין בה בקישור הבא וכן קווי מדיניות שאותם באפשרותך למצוא ברחבי האתר) מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינך לבין החברה הנוגע לשימוש שלך באתר. הנך מאשרת בזאת כי קראת היטב והבנת את כל תנאי השימוש במלואם.

ב. החברה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים וסעיפים אלה בכל עת באמצעות פרסום השינויים באתר ומתן הודעה על שינוי כאמור באתר. כל שינוי נכנס לתוקף מיד בפרסומו באתר ובפרסום הודעה על אודות שינוי כאמור. המשך שימוש על ידך באתר לאחר מכן מהווה הסכמה שלך לכל תנאים וסעיפים ששונו כאמור. החברה רשאית, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק כל זכות שתנאים וסעיפים אלה מעניקים. עלייך לציית מיד לכל הודעת הפסקה או הודעה אחרת, לרבות, לפי העניין, באמצעות הפסקת כל שימוש באתר. החברה רשאית, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש באתר זה ולסיים את פעילותו.

ג. למען הסר ספק חשוב לציין כי החברה אינה יכולה להיות אחראית לכל אובדנים או נזקים עקב כל בעיות טכניות או אחרות ו/או לכל נסיבות או אירועים אחרים שאינם תחת שליטתה הקשורים לחברות האשראי והסליקה, לחברות השילוח, לדואר ישראל, לתפקוד האתר, לתוכנה, לחומרה, לתשתית אינטרנט ולכל ספקי צד ג'.

ד. הטקסטים המופיעים באתר לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו אינם מהווים הבעת דעה לגבי אופי המוצר, טיבו או פעולתו, ו/או יתרונותיו הבריאותיים. כל המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו בשום צורה כייעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או עובדה רפואית.

ה. אם יש לך שאלה כלשהי בנוגע לתקנון זה, אנא שלחי לחברה הודעת דוא"ל לכתובת:

service@dermaglam@com

או בטלפון: 03-5400727

ו. על תנאי שימוש אלה חלים אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקות הנובעות מפרשנותם, מתוקפם ו/או מביצועם של תנאים וסעיפים אלה וכן מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר יהיו נתונות באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

למידע ותמיכה על אודות מוצרים ושיטות הרכישה באמצעות אתר האינטרנט באפשרות המזמינה ליצור קשר עם החברה באמצעות משלוח דוא"ל אל service@dermaglam.com או בטלפון 03-5400727.

כל מכתב שיישלח לחברה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי החברה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולחת ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד החברה על אי קבלה.